Bảng Giá

Giá bán một phần mềm ERP chất lượng phụ thuộc vào ba nhân tố chính là chi phí triển khai, chi phí sử dụngchi phí đào tạo. Chúng tôi cam kết một sự thành công 100% khi sử dụng hệ thống ERP của chúng tôi. Chúng tôi chỉ triển khai dự án khi bạn đã thực sự sẵn sàng và hiểu rõ giá trị của việc ứng dụng hệ thống ERP.